Cardiofront Logo
Jafib Logo
St. Jude Medical

March 27th, 2015
Submit Manuscript
AF Literature Database
Search Knowledgebase by
Author Last name starts with
B. Weijs(4)Ayman A. Hussein, MD(3)Asirvatham Samuel J SJ(3)
Alan S. Go, MD(3)Charlotte Eitel, MD(3)Bengt Zöller(2)
Badger Troy J TJ(2)Charlotte Eitel(2)Blanke Philipp P(2)
Anné Wim W(2)Chamberlain AM(2)Berenfeld Omer O(2)
Caputo M(2)Chao TF(2)Chen Peng-Sheng PS(2)
Andrade JG(2)Akira Fukui, MD(2)Albert Nancy M NM(2)
Ajay K Jain(2)Cook G Elliott GE(2)Botto GL(2)
Bokeriia L A LA(2)Casella M(2)Antonio Hernández-Madrid(2)
Christian Sohns(2)Ahmed Sheba S(1)Cong Hongliang H(1)
Budhraja Vikram V(1)Akutsu Yasushi Y(1)Berenfeld O(1)
Agustín Bortone(1)Alexiou Konstantin K(1)Brodsky Michael A MA(1)
Beri Abhimanyu A(1)Chierchia Gian Battista GB(1)Barrios Vivencio V(1)
Cruz-Gonzalez Ignacio I(1)Alvaro Alonso, MD, PhD(1)Armaganijan Luciana L(1)
Boccuzzi Stephen J SJ(1)Coronel Ruben R(1)Albers Gregory W GW(1)
Cappato Riccardo R(1)Bugnicourt Jean-Marc JM(1)Brenyo AJ(1)
Ariel Dogliotti(1)Andreou Andreas Yiangou AY(1)Bolderman Robert W RW(1)
Chang Jen-Ping JP(1)Bouzas-Mosquera Alberto A(1)
Literature Related to Sean Yang, BComSc [Author]
[1] 2 3 4 [>] [>>]
Clinical applications and acute hepatotoxicity of intravenous amiodarone.
Authors : Huang X X; Yang Y Y; Zhu J J; Gao X X; Wang G G; Tan H H; Liang Y Y; Li J J;
Affiliation : Emergency Centre of Cardiovascular Institute and Fuwai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing, China.
Journal : J. Int. Med. Res.   ()
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Relationship between atrial fibroblast proliferation/fibrosis and atrial fibrillation in patients with rheumatic heart disease]
Authors : Lin Ya-Zhou YZ; Cai Jin-Ming JM; Chen Lin L; Yang Zhi-Ping ZP; Zhang Jian-Cheng JC; Wu Wei W; Ke Dan D; Xu Chun-Xuan CX;
Affiliation : Department of Cardiology, Fujian Provincial Hospital, Fujian Provincial Research Institute of Cardiovascular Diseases, Fuzhou 350001, China. asialin@sina.com
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Effect of benazepril on atrial cytoskeleton remodeling in the canine atrial fibrillation models]
Authors : Liu Li L; Qu Xiu-Fen XF; Yu Yang Y; Bai Bing B; Huang Yong-Lin YL;
Affiliation : Department of Cardiology, First Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Harbin 150001, China.
Journal : Zhonghua Yi Xue Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Atrial myocytes KChIP2 mRNA expression in rheumatic heart disease patients with atrial fibrillation]
Authors : Tan Xiao-qiu XQ; Yang Yan Y; Liu Zhi-fei ZF; Bai Zhi-ru ZR; Zhou Wen W; Pei Jie J; Chen Gui-lan GL; Zeng Xiao-rong XR;
Affiliation : Department of Myocardium Electrophysiology, Institute of Cardiovasology, Luzhou Medical College, Luzhou 646000, China.
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Effects of perindopril and spirolactone on plasma aldosterone and left atrial remodeling in a canine model of atrial fibrillation]
Authors : Luo Tai-yang TY; Liu Xiao-hui XH; DU Xin X; Liu Xing-peng XP; Lei Tao T; Wang Hai-yun HY; Shi Jia-hai JH;
Affiliation : Department of Cardiology, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing 100029, China.
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Effect of Periodontitis on Susceptibility to Atrial Fibrillation in an Animal Model.
Authors : Yu Guang G; Yu Yang Y; Li Yi Ning YN; Shu Rong R;
Affiliation : Department of Periodontology, Collage of Stomatology, Ninth People's Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China.
Journal : N/A   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Body mass index and risk of left atrial thrombus in patients with atrial fibrillation.
Authors : Tang Ri-Bo RB; Liu Xiao-Hui XH; Kalifa Jérôme J; Li Zhi-An ZA; Dong Jian-Zeng JZ; Yang Ya Y; Liu Xing-Peng XP; Long De-Yong DY; Yu Rong-Hui RH; Ma Chang-Sheng CS;
Affiliation : Department of Cardiology, Beijing An Zhen Hospital, Capital Medical University, Beijing, China.
Journal : Am. J. Cardiol.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
[Characteristics of electrophysiology and effects of ouabian on transient outward potassium current and L-type calcium current of left atrium posterior wall in rabbits]
Authors : Wang Teng T; Huang Cong-xin CX; Jiang Hong H; Tang Qi-zhu QZ; Yang Bo B; Li Geng-shan GS;
Affiliation : Department of Cardiology, Renmin Hospital of Wuhan University, Cardiovascular Research Institute of Wuhan University, Wuhan 430060, China. wangteng@whu.edu.cn
Journal : Zhonghua Yi Xue Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Predictors of occurrence of left atrium and left appendage thrombosis in patients with nonvalvular atrial fibrillation]
Authors : Lu Ming-jun MJ; Wu Shu-lin SL; Xue Yu-mei YM; Liao Lu-ming LM; Huang Jun J; Yang Ping-zhen PZ; Zhan Xian-zhang XZ;
Affiliation : Guangdong Cardiovascular Institute, Department of Cardiology of Guangdong General Hospital, Guangdong Academy of Medical Sciences, Guangzhou 510010, China.
Journal : Zhonghua Yi Xue Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Chronic outcome of patients with paroxysmal atrial fibrillation post catheter ablation]
Authors : Lin Yu-bi YB; Xia Yun-long YL; Gao Lian-jun LJ; Chu Zhen-liang ZL; Cong Pei-xin PX; Chang Dong D; Yin Xiao-meng XM; Zhang Shu-long SL; Yang Dong-Hui DH; Yang Yan-Zong YZ;
Affiliation : Department of Cardiology, First Affiliated Hospital of Dalian Medical University, Dalian 116011, China.
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Serum N-terminal-pro-brain natriuretic peptide level and its clinical implications in patients with atrial fibrillation.
Authors : Bai Mei M; Yang Jiefu J; Li Yingying Y;
Affiliation : Department of Cardiology, Beijing Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing, China.
Journal : Clin Cardiol   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
[Effects of ShenSongYangXin on action potential and some current channels in isolated rabbit pulmonary vein cadiomyocytes]
Authors : Shi Liang L; Yang Xin-Chun XC; Liu Xiu-Lan XL; Zong Min M; Wu Yi-Ling YL;
Affiliation : Heart Center, Beijing Chao-Yang Hospital, Capital University of Medical Sciences, Beijing 100020, China.
Journal : Zhonghua Yi Xue Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Analysis of epicardial mapping electrogram of sustained atrial fibrillation based on Shannon entropy.
Authors : Zhou Tuo T; Lin Dudu D; Yang Cuiwei C; Wu Xiaomei X; Fang Zuxiang Z;
Affiliation : Department of Electronic Engineering, Fudan University, Shanghai 200433, China. muze.zhou@gmail.com
Journal : Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
MMP-2 and TIMP-2 gene polymorphisms and susceptibility to atrial fibrillation in Chinese Han patients with hypertensive heart disease.
Authors : Gai Xiaobo X; Zhang Zhigang Z; Liang Yonggang Y; Chen Zheming Z; Yang Xiangyue X; Hou Jiake J; Lan Xiaopeng X; Zheng Weixing W; Hou Jianping J; Huang Mingfang M;
Affiliation : Department of Cardiology, Fuzhou General Hospital, Fuzhou, China.
Journal : Clin. Chim. Acta   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Digitalis Does not Improve Left Atrial Mechanical Dysfunction After Successful Electrical Cardioversion of Chronic Atrial Fibrillation.
Authors : Yujing Wang W; Congxin Huang H; Shaning Yang Y; Lijun Jin J; Xiaojun Hu H; Gang Wu W; Qiang Xie X;
Affiliation : Division of Cardiology, Renmin's Hospital of Wuhan University, Ziyang Road, Wuchang District, Wuhan, 430060, Hubei Province, China.
Journal : N/A   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website

Ablation Specialist

Jafib
Powered by - Jafib Team   Privacy Policy | Site Map
hits counter