Cardiofront Logo
Jafib Logo
St. Jude Medical

February 18th, 2018
Submit Manuscript
AF Literature Database
Search Knowledgebase by
Author Last name starts with
B. Weijs(4)Alan S. Go, MD(3)Charlotte Eitel, MD(3)
Ayman A. Hussein, MD(3)Asirvatham Samuel J SJ(3)Akira Fukui, MD(2)
Albert Nancy M NM(2)Andrade JG(2)Ajay K Jain(2)
Cook G Elliott GE(2)Botto GL(2)Casella M(2)
Bokeriia L A LA(2)Antonio Hernández-Madrid(2)Christian Sohns(2)
Bengt Zöller(2)Badger Troy J TJ(2)Charlotte Eitel(2)
Blanke Philipp P(2)Anné Wim W(2)Chamberlain AM(2)
Berenfeld Omer O(2)Caputo M(2)Chao TF(2)
Chen Peng-Sheng PS(2)Aliot E E(1)Cooper Jonas A JA(1)
Albini Adriana A(1)Bodenmann Patrick P(1)Belchikov Yuly G YG(1)
Bruce D. Nearing, PhD(1)Barry Michael M(1)Collerton Joanna J(1)
Brüggenjürgen B B(1)Aizawa Yoshiyasu Y(1)Alpert Joseph S JS(1)
Christopher X. Wong(1)Authors/Task Force Members(1)Amin Ahmad S AS(1)
Azzam Hanan H(1)Audebert Heinrich J HJ(1)Bartkowiak Radosław R(1)
Bielecka-Dabrowa Agata A(1)Bennett D(1)Chopra H K HK(1)
Anselme F F(1)Cabasson A A(1)Carvas Marcelo M(1)
Booher Anna M AM(1)Bergh Claes-Håkan CH(1)
Literature Related to Ming-Shien Wen, MD* [Author]
[1] 2 [>] [>>]
[Relationship between atrial fibroblast proliferation/fibrosis and atrial fibrillation in patients with rheumatic heart disease]
Authors : Lin Ya-Zhou YZ; Cai Jin-Ming JM; Chen Lin L; Yang Zhi-Ping ZP; Zhang Jian-Cheng JC; Wu Wei W; Ke Dan D; Xu Chun-Xuan CX;
Affiliation : Department of Cardiology, Fujian Provincial Hospital, Fujian Provincial Research Institute of Cardiovascular Diseases, Fuzhou 350001, China. asialin@sina.com
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Associations of the genetic polymorphisms in CYP11B2 gene with nonfamilial structural atrial fibrillation]
Authors : Cao Fei-fei FF; Chen Xing-dong XD; Wang Qun-shan QS; Li Lei L; Wang Xiao-feng XF; Lu Ming M; Jin Li L;
Affiliation : Clinical Epidemiology Unit, Qilu Hospital of Shandong University, Jinan 250012, China.
Journal : Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Atrial fibrillation and obesity among older Chinese: The Guangzhou Biobank Cohort Study.
Authors : Long Mei Jing MJ; Jiang Chao Qiang CQ; Lam Tai Hing TH; Xu Lin L; Zhang Wei Sen WS; Lin Jie Ming JM; Ou Jian Ping JP; Cheng Kar Keung KK;
Affiliation : Department of Community Medicine, School of Public Health, University of Hong Kong, Hong Kong.
Journal : Int. J. Cardiol.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Coronary sinus: an important target of catheter ablation of atrial fibrillation.
Authors : Zhang Ming M; Li Zhi-zhong ZZ; Liu Xin-peng XP; Dong Jian-zeng JZ; Ma Chang-sheng CS;
Affiliation : Department of Cardiology, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing, China.
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
R25G mutation in exon 1 of LMNA gene is associated with dilated cardiomyopathy and limb-girdle muscular dystrophy 1B.
Authors : Yuan Wo-liang WL; Huang Chun-yan CY; Wang Jing-feng JF; Xie Shuang-lun SL; Nie Ru-qiong RQ; Liu Ying-mei YM; Liu Pin-ming PM; Zhou Shu-xian SX; Chen Su-qin SQ; Huang Wei-jun WJ;
Affiliation : Department of Cardiovascular Medicine, Second Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, China.
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
The Novel Electrophysiology of Complex Fractionated Atrial Electrograms: Insight from Noncontact Unipolar Electrograms.
Authors : Lo Li-Wei LW; Higa Satoshi S; Lin Yenn-Jiang YJ; Chang Shih-Lin SL; Tuan Ta-Chuan TC; Hu Yu-Feng YF; Tsai Wen-Chin WC; Tsao Hsuan-Ming HM; Tai Ching-Tai CT; Ishigaki Sugako S; Oyakawa Asuka A; Maeda Minetaka M; Suenari Kazuyoshi K; Chen Shih-Ann SA;
Affiliation : Division of Cardiology, Department of Medicine, Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan.
Journal : N/A   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
[Predictors of occurrence of left atrium and left appendage thrombosis in patients with nonvalvular atrial fibrillation]
Authors : Lu Ming-jun MJ; Wu Shu-lin SL; Xue Yu-mei YM; Liao Lu-ming LM; Huang Jun J; Yang Ping-zhen PZ; Zhan Xian-zhang XZ;
Affiliation : Guangdong Cardiovascular Institute, Department of Cardiology of Guangdong General Hospital, Guangdong Academy of Medical Sciences, Guangzhou 510010, China.
Journal : Zhonghua Yi Xue Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
First-ever ischemic stroke in Taiwanese elderly patients: predicting functional independence after a 6-month follow-up.
Authors : Lee Yu-Shan YS; Chen Der-Yuan DY; Chen Yi-Ming YM; Chuang Ya-Wen YW; Liao Szu-Chia SC; Lin Chu-Sheng CS; Tang Yih-Jing YJ; Tsai Jaw-Ji JJ; Lan Jong-Liang JL; Hsu Hung-Yi HY;
Affiliation : Division of Neurology, Taichung Veterans General Hospital, 160, Sec. 3, Taichung-Kang Rd., Taichung 40705, Taiwan, R.O.C.
Journal : Arch Gerontol Geriatr   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Mimetic total coronary sinus occlusion due to superselection with the balloon catheter.
Authors : Huang Jin-Long JL; Tsai I-Chen IC; Su Chieh-Shou CS; Hsieh Yu-Cheng YC; Ueng Kwo-Chang KC; Wu Tsu-Juey TJ; Ting Chih-Tai CT; Tsao Hsuan-Ming HM; Chen Shih-Ann SA;
Affiliation : Cardiovascular Center, Taichung Veterans General Hospital, Taichung, Taiwan, ROC. golden@vghtc.gov.tw
Journal : Europace   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Increased expression of mineralocorticoid receptor and 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 in human atria during atrial fibrillation.
Authors : De-An Pei P; Li Li L; Zhi-Yun Xu X; Jin-Yu Huang H; Zheng-Ming Xu X; Min Wang W; Qiang Yao Y; Shi-Eng Huang H;
Affiliation : Division of Cardiology, Hangzhou Red Cross Hospital, Hangzhou, China. smmu.peidean@126.com
Journal : Clin Cardiol   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Mechanisms of sinoatrial node dysfunction in a canine model of pacing-induced atrial fibrillation.
Authors : Joung Boyoung B; Lin Shien-Fong SF; Chen Zhenhui Z; Antoun Patrick S PS; Maruyama Mitsunori M; Han Seongwook S; Piccirillo Gianfranco G; Stucky Marcelle M; Zipes Douglas P DP; Chen Peng-Sheng PS; Das Mithilesh Kumar MK;
Affiliation : Department of Medicine, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana, USA.
Journal : Heart Rhythm   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Prognostic implications of the high-sensitive C-reactive protein in the catheter ablation of atrial fibrillation.
Authors : Lin Yenn-Jiang YJ; Tsao Hsuan-Ming HM; Chang Shih-Lin SL; Lo Li-Wei LW; Tuan Ta-Chuan TC; Hu Yu-Feng YF; Udyavar Ameya R AR; Tsai Wen-Chin WC; Chang Chien-Jung CJ; Tai Ching-Tai CT; Lee Pi-Chang PC; Suenari Kazuyoshi K; Huang Shih-Yu SY; Nguyen Huu Tung HT; Chen Shih-Ann SA;
Affiliation : Division of Cardiology, Department of Medicine, Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan.
Journal : Am. J. Cardiol.   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Arrhythmogenic foci and the mechanisms of atrial fibrillation.
Authors : Chen Peng-Sheng PS; Maruyama Mitsunori M; Lin Shien-Fong SF;
Affiliation : N/A
Journal : Circ Arrhythm Electrophysiol   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website
The initiation of the heart beat.
Authors : Chen Peng-Sheng PS; Joung Boyoung B; Shinohara Tetsuji T; Das Mithilesh M; Chen Zhenhui Z; Lin Shien-Fong SF;
Affiliation : Krannert Institute of Cardiology and Division of Cardiology, Department of Medicine, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN 46202, USA. chenpp@iupui.edu
Journal : Circ. J.   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Outcome of atrial fibrillation among patients with end-stage renal disease.
Authors : Chou Che-Yi CY; Kuo Huey-Liang HL; Wang Shu-Ming SM; Liu Jiung-Hsiun JH; Lin Hsin-Hung HH; Liu Yao-Lung YL; Huang Chiu-Ching CC;
Affiliation : Yao-Lung Liu; E-mail: liuyaolung@yahoo.com.
Journal : Nephrol. Dial. Transplant.   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website

Ablation Specialist

Jafib
Powered by - Jafib Team   Privacy Policy | Site Map
hits counter