Cardiofront Logo
Jafib Logo
St. Jude Medical

October 18th, 2017
Submit Manuscript
AF Literature Database
Search Knowledgebase by
Author Last name starts with
B. Weijs(4)Ayman A. Hussein, MD(3)Asirvatham Samuel J SJ(3)
Alan S. Go, MD(3)Charlotte Eitel, MD(3)Badger Troy J TJ(2)
Charlotte Eitel(2)Blanke Philipp P(2)Anné Wim W(2)
Chamberlain AM(2)Berenfeld Omer O(2)Caputo M(2)
Chao TF(2)Chen Peng-Sheng PS(2)Andrade JG(2)
Akira Fukui, MD(2)Albert Nancy M NM(2)Ajay K Jain(2)
Cook G Elliott GE(2)Botto GL(2)Casella M(2)
Bokeriia L A LA(2)Antonio Hernández-Madrid(2)Christian Sohns(2)
Bengt Zöller(2)Albers Gregory W GW(1)Cappato Riccardo R(1)
Bugnicourt Jean-Marc JM(1)Brenyo AJ(1)Ariel Dogliotti(1)
Andreou Andreas Yiangou AY(1)Boccuzzi Stephen J SJ(1)Coronel Ruben R(1)
Chang Jen-Ping JP(1)Bouzas-Mosquera Alberto A(1)Choi Jong-Il JI(1)
Burashnikov A(1)Alina Scridon(1)Candeias Rui R(1)
Bolderman Robert W RW(1)Callanan Deborah D(1)Calvo Naiara N(1)
Brown Aaron Michael AM(1)Angelo Auricchio(1)Anousheh Ramtin R(1)
Bellamy L L(1)Abe Hidetoshi H(1)Bhindi Ravinay R(1)
Cordero Alberto A(1)Chan PS(1)
Literature Related to Ming-Shien Wen, MD* [Author]
[1] 2 [>] [>>]
[Relationship between atrial fibroblast proliferation/fibrosis and atrial fibrillation in patients with rheumatic heart disease]
Authors : Lin Ya-Zhou YZ; Cai Jin-Ming JM; Chen Lin L; Yang Zhi-Ping ZP; Zhang Jian-Cheng JC; Wu Wei W; Ke Dan D; Xu Chun-Xuan CX;
Affiliation : Department of Cardiology, Fujian Provincial Hospital, Fujian Provincial Research Institute of Cardiovascular Diseases, Fuzhou 350001, China. asialin@sina.com
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Associations of the genetic polymorphisms in CYP11B2 gene with nonfamilial structural atrial fibrillation]
Authors : Cao Fei-fei FF; Chen Xing-dong XD; Wang Qun-shan QS; Li Lei L; Wang Xiao-feng XF; Lu Ming M; Jin Li L;
Affiliation : Clinical Epidemiology Unit, Qilu Hospital of Shandong University, Jinan 250012, China.
Journal : Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Atrial fibrillation and obesity among older Chinese: The Guangzhou Biobank Cohort Study.
Authors : Long Mei Jing MJ; Jiang Chao Qiang CQ; Lam Tai Hing TH; Xu Lin L; Zhang Wei Sen WS; Lin Jie Ming JM; Ou Jian Ping JP; Cheng Kar Keung KK;
Affiliation : Department of Community Medicine, School of Public Health, University of Hong Kong, Hong Kong.
Journal : Int. J. Cardiol.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Coronary sinus: an important target of catheter ablation of atrial fibrillation.
Authors : Zhang Ming M; Li Zhi-zhong ZZ; Liu Xin-peng XP; Dong Jian-zeng JZ; Ma Chang-sheng CS;
Affiliation : Department of Cardiology, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing, China.
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
R25G mutation in exon 1 of LMNA gene is associated with dilated cardiomyopathy and limb-girdle muscular dystrophy 1B.
Authors : Yuan Wo-liang WL; Huang Chun-yan CY; Wang Jing-feng JF; Xie Shuang-lun SL; Nie Ru-qiong RQ; Liu Ying-mei YM; Liu Pin-ming PM; Zhou Shu-xian SX; Chen Su-qin SQ; Huang Wei-jun WJ;
Affiliation : Department of Cardiovascular Medicine, Second Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, China.
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
The Novel Electrophysiology of Complex Fractionated Atrial Electrograms: Insight from Noncontact Unipolar Electrograms.
Authors : Lo Li-Wei LW; Higa Satoshi S; Lin Yenn-Jiang YJ; Chang Shih-Lin SL; Tuan Ta-Chuan TC; Hu Yu-Feng YF; Tsai Wen-Chin WC; Tsao Hsuan-Ming HM; Tai Ching-Tai CT; Ishigaki Sugako S; Oyakawa Asuka A; Maeda Minetaka M; Suenari Kazuyoshi K; Chen Shih-Ann SA;
Affiliation : Division of Cardiology, Department of Medicine, Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan.
Journal : N/A   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
[Predictors of occurrence of left atrium and left appendage thrombosis in patients with nonvalvular atrial fibrillation]
Authors : Lu Ming-jun MJ; Wu Shu-lin SL; Xue Yu-mei YM; Liao Lu-ming LM; Huang Jun J; Yang Ping-zhen PZ; Zhan Xian-zhang XZ;
Affiliation : Guangdong Cardiovascular Institute, Department of Cardiology of Guangdong General Hospital, Guangdong Academy of Medical Sciences, Guangzhou 510010, China.
Journal : Zhonghua Yi Xue Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
First-ever ischemic stroke in Taiwanese elderly patients: predicting functional independence after a 6-month follow-up.
Authors : Lee Yu-Shan YS; Chen Der-Yuan DY; Chen Yi-Ming YM; Chuang Ya-Wen YW; Liao Szu-Chia SC; Lin Chu-Sheng CS; Tang Yih-Jing YJ; Tsai Jaw-Ji JJ; Lan Jong-Liang JL; Hsu Hung-Yi HY;
Affiliation : Division of Neurology, Taichung Veterans General Hospital, 160, Sec. 3, Taichung-Kang Rd., Taichung 40705, Taiwan, R.O.C.
Journal : Arch Gerontol Geriatr   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Mimetic total coronary sinus occlusion due to superselection with the balloon catheter.
Authors : Huang Jin-Long JL; Tsai I-Chen IC; Su Chieh-Shou CS; Hsieh Yu-Cheng YC; Ueng Kwo-Chang KC; Wu Tsu-Juey TJ; Ting Chih-Tai CT; Tsao Hsuan-Ming HM; Chen Shih-Ann SA;
Affiliation : Cardiovascular Center, Taichung Veterans General Hospital, Taichung, Taiwan, ROC. golden@vghtc.gov.tw
Journal : Europace   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Increased expression of mineralocorticoid receptor and 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 in human atria during atrial fibrillation.
Authors : De-An Pei P; Li Li L; Zhi-Yun Xu X; Jin-Yu Huang H; Zheng-Ming Xu X; Min Wang W; Qiang Yao Y; Shi-Eng Huang H;
Affiliation : Division of Cardiology, Hangzhou Red Cross Hospital, Hangzhou, China. smmu.peidean@126.com
Journal : Clin Cardiol   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Mechanisms of sinoatrial node dysfunction in a canine model of pacing-induced atrial fibrillation.
Authors : Joung Boyoung B; Lin Shien-Fong SF; Chen Zhenhui Z; Antoun Patrick S PS; Maruyama Mitsunori M; Han Seongwook S; Piccirillo Gianfranco G; Stucky Marcelle M; Zipes Douglas P DP; Chen Peng-Sheng PS; Das Mithilesh Kumar MK;
Affiliation : Department of Medicine, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana, USA.
Journal : Heart Rhythm   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Prognostic implications of the high-sensitive C-reactive protein in the catheter ablation of atrial fibrillation.
Authors : Lin Yenn-Jiang YJ; Tsao Hsuan-Ming HM; Chang Shih-Lin SL; Lo Li-Wei LW; Tuan Ta-Chuan TC; Hu Yu-Feng YF; Udyavar Ameya R AR; Tsai Wen-Chin WC; Chang Chien-Jung CJ; Tai Ching-Tai CT; Lee Pi-Chang PC; Suenari Kazuyoshi K; Huang Shih-Yu SY; Nguyen Huu Tung HT; Chen Shih-Ann SA;
Affiliation : Division of Cardiology, Department of Medicine, Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan.
Journal : Am. J. Cardiol.   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Arrhythmogenic foci and the mechanisms of atrial fibrillation.
Authors : Chen Peng-Sheng PS; Maruyama Mitsunori M; Lin Shien-Fong SF;
Affiliation : N/A
Journal : Circ Arrhythm Electrophysiol   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website
The initiation of the heart beat.
Authors : Chen Peng-Sheng PS; Joung Boyoung B; Shinohara Tetsuji T; Das Mithilesh M; Chen Zhenhui Z; Lin Shien-Fong SF;
Affiliation : Krannert Institute of Cardiology and Division of Cardiology, Department of Medicine, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN 46202, USA. chenpp@iupui.edu
Journal : Circ. J.   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Outcome of atrial fibrillation among patients with end-stage renal disease.
Authors : Chou Che-Yi CY; Kuo Huey-Liang HL; Wang Shu-Ming SM; Liu Jiung-Hsiun JH; Lin Hsin-Hung HH; Liu Yao-Lung YL; Huang Chiu-Ching CC;
Affiliation : Yao-Lung Liu; E-mail: liuyaolung@yahoo.com.
Journal : Nephrol. Dial. Transplant.   (2010)
Related Links: Pubmed | Publisher website

Ablation Specialist

Jafib
Powered by - Jafib Team   Privacy Policy | Site Map
hits counter