Cardiofront Logo
Jafib Logo
St. Jude Medical

January 21st, 2018
Submit Manuscript
AF Literature Database
Search Knowledgebase by
Author Last name starts with
B. Weijs(4)Alan S. Go, MD(3)Charlotte Eitel, MD(3)
Ayman A. Hussein, MD(3)Asirvatham Samuel J SJ(3)Andrade JG(2)
Akira Fukui, MD(2)Albert Nancy M NM(2)Ajay K Jain(2)
Cook G Elliott GE(2)Botto GL(2)Casella M(2)
Bokeriia L A LA(2)Antonio Hernández-Madrid(2)Christian Sohns(2)
Bengt Zöller(2)Badger Troy J TJ(2)Charlotte Eitel(2)
Blanke Philipp P(2)Anné Wim W(2)Chamberlain AM(2)
Berenfeld Omer O(2)Caputo M(2)Chao TF(2)
Chen Peng-Sheng PS(2)Aliot E E(1)Cooper Jonas A JA(1)
Albini Adriana A(1)Bodenmann Patrick P(1)Belchikov Yuly G YG(1)
Bruce D. Nearing, PhD(1)Barry Michael M(1)Collerton Joanna J(1)
Brüggenjürgen B B(1)Aizawa Yoshiyasu Y(1)Alpert Joseph S JS(1)
Christopher X. Wong(1)Bennett D(1)Authors/Task Force Members(1)
Amin Ahmad S AS(1)Azzam Hanan H(1)Audebert Heinrich J HJ(1)
Bartkowiak Radosław R(1)Bielecka-Dabrowa Agata A(1)Abd-El-Aziz TA.(1)
Chopra H K HK(1)Anselme F F(1)Cabasson A A(1)
Carvas Marcelo M(1)Booher Anna M AM(1)
Literature Related to Chen Jian J [Author]
[1] 2 3 4 5 6 [>] [>>]
[Relationship between atrial fibroblast proliferation/fibrosis and atrial fibrillation in patients with rheumatic heart disease]
Authors : Lin Ya-Zhou YZ; Cai Jin-Ming JM; Chen Lin L; Yang Zhi-Ping ZP; Zhang Jian-Cheng JC; Wu Wei W; Ke Dan D; Xu Chun-Xuan CX;
Affiliation : Department of Cardiology, Fujian Provincial Hospital, Fujian Provincial Research Institute of Cardiovascular Diseases, Fuzhou 350001, China. asialin@sina.com
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Plasma endothelin level in hypertensive patients receiving standard anti-hypertensive therapy with or without statins]
Authors : Liu Xiao-Hong XH; Li Yi-Fei YF; Lai Chun-Lin CL; Ji You-Rui YR; Zhao Jian-Qiang JQ;
Affiliation : Department of Cardiology, Shanxi Province People's Hospital, Taiyuan 030012, China. docliuxh@126.com
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Incidence and risk factors of stroke in patients with nonvalvular atrial fibrillation in Haikou]
Authors : Zeng Min M; Wu Zhi-Yong ZY; Zheng Yin Y; Chen Juan J; Feng Guang-Qiu GQ; Fu Xiu-Hong XH;
Affiliation : Medical Rehabilitation Center, Hainan Provincial People's Hospital, Haikou, China.
Journal : Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Associations of the genetic polymorphisms in CYP11B2 gene with nonfamilial structural atrial fibrillation]
Authors : Cao Fei-fei FF; Chen Xing-dong XD; Wang Qun-shan QS; Li Lei L; Wang Xiao-feng XF; Lu Ming M; Jin Li L;
Affiliation : Clinical Epidemiology Unit, Qilu Hospital of Shandong University, Jinan 250012, China.
Journal : Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Atrial fibrillation and obesity among older Chinese: The Guangzhou Biobank Cohort Study.
Authors : Long Mei Jing MJ; Jiang Chao Qiang CQ; Lam Tai Hing TH; Xu Lin L; Zhang Wei Sen WS; Lin Jie Ming JM; Ou Jian Ping JP; Cheng Kar Keung KK;
Affiliation : Department of Community Medicine, School of Public Health, University of Hong Kong, Hong Kong.
Journal : Int. J. Cardiol.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
A comparison of atrial arrhythmias after heart or double-lung transplantation at a single center: insights into the mechanism of post-operative atrial fibrillation.
Authors : Dizon José M JM; Chen Kimberly K; Bacchetta Matthew M; Argenziano Michael M; Mancini Donna D; Biviano Angelo A; Sonett Joshua J; Garan Hasan H;
Affiliation : Department of Medicine, Columbia Presbyterian Medical Center, New York, New York, USA. jmd11@columbia.edu
Journal : J. Am. Coll. Cardiol.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Metabolic syndrome in patients with atrial fibrillation in the absence of structural heart disease from a tertiary hospital in China.
Authors : Tang Ri-bo RB; Gao Ling-yun LY; Dong Jian-zeng JZ; Liu Xiao-hui XH; Liu Xing-peng XP; Wu Jia-hui JH; Long De-yong DY; Yu Rong-hui RH; Du Xin X; Ma Chang-sheng CS;
Affiliation : Department of Cardiology, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing, China. tangribo1994@yahoo.com.cn
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Angiotensinogen polymorphisms and acquired atrial fibrillation in Chinese.
Authors : Wang Qun-Shan QS; Li Yi-Gang YG; Chen Xing-Dong XD; Yu Jie-Fei JF; Wang Jun J; Sun Jian J; Lu Shang-Biao SB; Jin Li L; Wang Xiao-Feng XF;
Affiliation : Department of Cardiology, Xinhua Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, China.
Journal : J Electrocardiol   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
[Effect of atorvastatin on postoperative atrial fibrillation in patients undergoing coronary artery bypass grafting]
Authors : Sun Yi-feng YF; Mei Yun-qing YQ; Ji Qiang Q; Wang Xi-sheng XS; Feng Jing J; Cai Jian-zhi JZ; Zhou Yong-xin YX; Xie Shi-liang SL;
Affiliation : Department of Thoracic Cardiothoracic Surgery, Tongji Hospital, Tongji University, Shanghai, China.
Journal : Zhonghua Yi Xue Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Atrial myocytes KChIP2 mRNA expression in rheumatic heart disease patients with atrial fibrillation]
Authors : Tan Xiao-qiu XQ; Yang Yan Y; Liu Zhi-fei ZF; Bai Zhi-ru ZR; Zhou Wen W; Pei Jie J; Chen Gui-lan GL; Zeng Xiao-rong XR;
Affiliation : Department of Myocardium Electrophysiology, Institute of Cardiovasology, Luzhou Medical College, Luzhou 646000, China.
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Comparison of amiodarone plus irbesartan regimen versus amiodarone alone on maintaining sinus rhythm in rheumatic heart disease patients with persistent atrial fibrillation post valve replacement and cordioversion]
Authors : Ding Ping P; Li Li L; Zhang Hao H; Chen Liang-jin LJ; Deng Xue-jun XJ; Yuan Yi-qiang YQ;
Affiliation : Department of Cardio-Surgery, Changhai Hospital of the Second Army Medical University, Shanghai 200433, China.
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Coronary sinus: an important target of catheter ablation of atrial fibrillation.
Authors : Zhang Ming M; Li Zhi-zhong ZZ; Liu Xin-peng XP; Dong Jian-zeng JZ; Ma Chang-sheng CS;
Affiliation : Department of Cardiology, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing, China.
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
R25G mutation in exon 1 of LMNA gene is associated with dilated cardiomyopathy and limb-girdle muscular dystrophy 1B.
Authors : Yuan Wo-liang WL; Huang Chun-yan CY; Wang Jing-feng JF; Xie Shuang-lun SL; Nie Ru-qiong RQ; Liu Ying-mei YM; Liu Pin-ming PM; Zhou Shu-xian SX; Chen Su-qin SQ; Huang Wei-jun WJ;
Affiliation : Department of Cardiovascular Medicine, Second Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, China.
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Atrial fibrillation in China: a brief review.
Authors : Ma Chang-sheng CS; Du Xin X; Jiang Chen-xi CX;
Affiliation : Department of Cardiology/Atrial Fibrillation Center, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing, China. chshma@vip.sina.com
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
The Novel Electrophysiology of Complex Fractionated Atrial Electrograms: Insight from Noncontact Unipolar Electrograms.
Authors : Lo Li-Wei LW; Higa Satoshi S; Lin Yenn-Jiang YJ; Chang Shih-Lin SL; Tuan Ta-Chuan TC; Hu Yu-Feng YF; Tsai Wen-Chin WC; Tsao Hsuan-Ming HM; Tai Ching-Tai CT; Ishigaki Sugako S; Oyakawa Asuka A; Maeda Minetaka M; Suenari Kazuyoshi K; Chen Shih-Ann SA;
Affiliation : Division of Cardiology, Department of Medicine, Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan.
Journal : N/A   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website

Ablation Specialist

Jafib
Powered by - Jafib Team   Privacy Policy | Site Map
hits counter