Cardiofront Logo
Jafib Logo
St. Jude Medical

February 20th, 2017
Submit Manuscript
AF Literature Database
Search Knowledgebase by
Author Last name starts with
B. Weijs(4)Ayman A. Hussein, MD(3)Asirvatham Samuel J SJ(3)
Alan S. Go, MD(3)Charlotte Eitel, MD(3)Charlotte Eitel(2)
Blanke Philipp P(2)Anné Wim W(2)Chamberlain AM(2)
Berenfeld Omer O(2)Caputo M(2)Chao TF(2)
Chen Peng-Sheng PS(2)Andrade JG(2)Akira Fukui, MD(2)
Albert Nancy M NM(2)Ajay K Jain(2)Cook G Elliott GE(2)
Botto GL(2)Bokeriia L A LA(2)Casella M(2)
Antonio Hernández-Madrid(2)Christian Sohns(2)Bengt Zöller(2)
Badger Troy J TJ(2)Bellamy L L(1)Callanan Deborah D(1)
Calvo Naiara N(1)Brown Aaron Michael AM(1)Angelo Auricchio(1)
Anousheh Ramtin R(1)Bockeria Leo L(1)Canabal Berlanga A A(1)
Abe Hidetoshi H(1)Bhindi Ravinay R(1)Cordero Alberto A(1)
Chan PS(1)Benjamin A. Steinberg, MD;(1)Baker William L WL(1)
Capranzano Piera P(1)Brooks Anthony G AG(1)Adam Oliver O(1)
Berg Jenny J(1)Alasady M(1)Aliyev Farid F(1)
Bai Mei M(1)Carmona Raj R(1)Cerillo Alfredo Giuseppe AG(1)
Choi Samjin S(1)Ananthapanyasut Wanwarat W(1)
Literature Related to Chen Jian J [Author]
[1] 2 3 4 5 6 [>] [>>]
[Relationship between atrial fibroblast proliferation/fibrosis and atrial fibrillation in patients with rheumatic heart disease]
Authors : Lin Ya-Zhou YZ; Cai Jin-Ming JM; Chen Lin L; Yang Zhi-Ping ZP; Zhang Jian-Cheng JC; Wu Wei W; Ke Dan D; Xu Chun-Xuan CX;
Affiliation : Department of Cardiology, Fujian Provincial Hospital, Fujian Provincial Research Institute of Cardiovascular Diseases, Fuzhou 350001, China. asialin@sina.com
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Plasma endothelin level in hypertensive patients receiving standard anti-hypertensive therapy with or without statins]
Authors : Liu Xiao-Hong XH; Li Yi-Fei YF; Lai Chun-Lin CL; Ji You-Rui YR; Zhao Jian-Qiang JQ;
Affiliation : Department of Cardiology, Shanxi Province People's Hospital, Taiyuan 030012, China. docliuxh@126.com
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Incidence and risk factors of stroke in patients with nonvalvular atrial fibrillation in Haikou]
Authors : Zeng Min M; Wu Zhi-Yong ZY; Zheng Yin Y; Chen Juan J; Feng Guang-Qiu GQ; Fu Xiu-Hong XH;
Affiliation : Medical Rehabilitation Center, Hainan Provincial People's Hospital, Haikou, China.
Journal : Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Associations of the genetic polymorphisms in CYP11B2 gene with nonfamilial structural atrial fibrillation]
Authors : Cao Fei-fei FF; Chen Xing-dong XD; Wang Qun-shan QS; Li Lei L; Wang Xiao-feng XF; Lu Ming M; Jin Li L;
Affiliation : Clinical Epidemiology Unit, Qilu Hospital of Shandong University, Jinan 250012, China.
Journal : Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Atrial fibrillation and obesity among older Chinese: The Guangzhou Biobank Cohort Study.
Authors : Long Mei Jing MJ; Jiang Chao Qiang CQ; Lam Tai Hing TH; Xu Lin L; Zhang Wei Sen WS; Lin Jie Ming JM; Ou Jian Ping JP; Cheng Kar Keung KK;
Affiliation : Department of Community Medicine, School of Public Health, University of Hong Kong, Hong Kong.
Journal : Int. J. Cardiol.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
A comparison of atrial arrhythmias after heart or double-lung transplantation at a single center: insights into the mechanism of post-operative atrial fibrillation.
Authors : Dizon José M JM; Chen Kimberly K; Bacchetta Matthew M; Argenziano Michael M; Mancini Donna D; Biviano Angelo A; Sonett Joshua J; Garan Hasan H;
Affiliation : Department of Medicine, Columbia Presbyterian Medical Center, New York, New York, USA. jmd11@columbia.edu
Journal : J. Am. Coll. Cardiol.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Metabolic syndrome in patients with atrial fibrillation in the absence of structural heart disease from a tertiary hospital in China.
Authors : Tang Ri-bo RB; Gao Ling-yun LY; Dong Jian-zeng JZ; Liu Xiao-hui XH; Liu Xing-peng XP; Wu Jia-hui JH; Long De-yong DY; Yu Rong-hui RH; Du Xin X; Ma Chang-sheng CS;
Affiliation : Department of Cardiology, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing, China. tangribo1994@yahoo.com.cn
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Angiotensinogen polymorphisms and acquired atrial fibrillation in Chinese.
Authors : Wang Qun-Shan QS; Li Yi-Gang YG; Chen Xing-Dong XD; Yu Jie-Fei JF; Wang Jun J; Sun Jian J; Lu Shang-Biao SB; Jin Li L; Wang Xiao-Feng XF;
Affiliation : Department of Cardiology, Xinhua Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, China.
Journal : J Electrocardiol   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
[Effect of atorvastatin on postoperative atrial fibrillation in patients undergoing coronary artery bypass grafting]
Authors : Sun Yi-feng YF; Mei Yun-qing YQ; Ji Qiang Q; Wang Xi-sheng XS; Feng Jing J; Cai Jian-zhi JZ; Zhou Yong-xin YX; Xie Shi-liang SL;
Affiliation : Department of Thoracic Cardiothoracic Surgery, Tongji Hospital, Tongji University, Shanghai, China.
Journal : Zhonghua Yi Xue Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Atrial myocytes KChIP2 mRNA expression in rheumatic heart disease patients with atrial fibrillation]
Authors : Tan Xiao-qiu XQ; Yang Yan Y; Liu Zhi-fei ZF; Bai Zhi-ru ZR; Zhou Wen W; Pei Jie J; Chen Gui-lan GL; Zeng Xiao-rong XR;
Affiliation : Department of Myocardium Electrophysiology, Institute of Cardiovasology, Luzhou Medical College, Luzhou 646000, China.
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Comparison of amiodarone plus irbesartan regimen versus amiodarone alone on maintaining sinus rhythm in rheumatic heart disease patients with persistent atrial fibrillation post valve replacement and cordioversion]
Authors : Ding Ping P; Li Li L; Zhang Hao H; Chen Liang-jin LJ; Deng Xue-jun XJ; Yuan Yi-qiang YQ;
Affiliation : Department of Cardio-Surgery, Changhai Hospital of the Second Army Medical University, Shanghai 200433, China.
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Coronary sinus: an important target of catheter ablation of atrial fibrillation.
Authors : Zhang Ming M; Li Zhi-zhong ZZ; Liu Xin-peng XP; Dong Jian-zeng JZ; Ma Chang-sheng CS;
Affiliation : Department of Cardiology, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing, China.
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
R25G mutation in exon 1 of LMNA gene is associated with dilated cardiomyopathy and limb-girdle muscular dystrophy 1B.
Authors : Yuan Wo-liang WL; Huang Chun-yan CY; Wang Jing-feng JF; Xie Shuang-lun SL; Nie Ru-qiong RQ; Liu Ying-mei YM; Liu Pin-ming PM; Zhou Shu-xian SX; Chen Su-qin SQ; Huang Wei-jun WJ;
Affiliation : Department of Cardiovascular Medicine, Second Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, China.
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Atrial fibrillation in China: a brief review.
Authors : Ma Chang-sheng CS; Du Xin X; Jiang Chen-xi CX;
Affiliation : Department of Cardiology/Atrial Fibrillation Center, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing, China. chshma@vip.sina.com
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
The Novel Electrophysiology of Complex Fractionated Atrial Electrograms: Insight from Noncontact Unipolar Electrograms.
Authors : Lo Li-Wei LW; Higa Satoshi S; Lin Yenn-Jiang YJ; Chang Shih-Lin SL; Tuan Ta-Chuan TC; Hu Yu-Feng YF; Tsai Wen-Chin WC; Tsao Hsuan-Ming HM; Tai Ching-Tai CT; Ishigaki Sugako S; Oyakawa Asuka A; Maeda Minetaka M; Suenari Kazuyoshi K; Chen Shih-Ann SA;
Affiliation : Division of Cardiology, Department of Medicine, Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan.
Journal : N/A   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website

Ablation Specialist

Jafib
Powered by - Jafib Team   Privacy Policy | Site Map
hits counter